Hiến pháp 2013

Hiến pháp 2013

 

Số hiệu Loại văn bản Hiến pháp
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 28/11/2013 Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Ngày công báo 29/12/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

LỜI NÓI ĐẦU HIẾN PHÁP 2013

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp 2013 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.

2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/HP2013.ASKLAW.doc” text=”Download: Hiến pháp 2013″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment