Hộ gia đình có được cấp đổi thẻ khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không?

Hộ gia đình có được cấp đổi thẻ khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không?

Câu hỏi:

Cho hỏi hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có được đổi thẻ mới có dòng chử đã tham gia 5 năm liên tục không! khi đến phòng bảo hiểm y tế thì cán bộ tư vấn là hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không đổi được thẻ bảo hiểm y tế có dòng chữ đã tham gia đủ 5 năm, cán bộ trả lời như vậy đúng hay sai?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.”

Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 có quy định:

“d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng”.

Theo quy định của Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC là những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Như vậy, trong trường hợp bạn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì vẫn thuộc đôi tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế thể hiện thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trước đó theo tháng. Việc cán bộ tư vấn là hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không đổi được thẻ bảo hiểm y tế có dòng chử đã tham gia đủ 5 năm là không có căn cứ.

Bạn cũng cần lưu ý, quyền lợi với người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở len được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Give a Comment