Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan

Câu hỏi: Mình có mua một 100 chiếc Iphone X với nhà phân phối. Và chúng mình chỉ trao đổi thông qua mạng internet. Tất cả thông tin dữ liệu đều qua mạng internet. Chúng mình có ý định làm hợp đồng điện tử thông qua mạng internet luôn. Nếu làm hợp đồng qua internet có được đảm bảo bởi pháp luật không? Hợp đồng có thể được giao kết thông qua hệ thống thông tin có sự can thiệp của người mua và người bán không?

Trả lời:

Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan - Hình 1
Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan

Tìm hiểu chung về hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử có thể được định nghĩa: là hợp đồng được thiết lập giữa hai bên hoặc nhiều bên thông qua mạng  thông tin điện tử đạt dưới dạng điện tử nhằm làm phát sinh, thay đổi  hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên.

Đặc điểm của hợp đồng điện tử:

 • Về cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện  tử: Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng
 • Khi giao kết hợp đồng thương mại điện tử, các bên giao kết phải tuân thủ nguyên tắc giao kết hợp đồng
 • Sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử
 • Chủ thể trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử:
 • Phạm vi áp dụng có phần bị hạn chế:
 • Tính phi biên giới
 • Tính vô hình, phi vật chất
 • Tính hiện đại, chính xác
 • Tính rủi ro
Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan - Hình 2
Đặc điểm của hợp đồng

Phân loại hợp đồng điện tử

Có thể phân chia thành bốn loại hợp đồng thương mại phổ biến sau:

 • Hợp đồng thương mại truyền thống được đưa lên website:
 • Hợp đồng thương mại điện tử hình thành qua giao dịch tự động:
 • Hợp đồng thương mại điện tử hình thành qua thư điện tử:
 • Hợp đồng thương mại điện tử có sử dụng chữ ký số

Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Căn cứ vào Điều 13. Mục 1 Chương 2: Sử dụng hệ thống thông tin tự động, Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay hợp đồng được giao kết.

Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan - Hình 3
Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Căn cứ vào Điều 34. Chương 4, Luật giao dịch điện tử năm 2005

Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Căn cứ vào Điều 35. Chương 4, Luật giao dịch điện tử năm 2005

Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Hợp đồng điện tử và những vấn đề liên quan - Hình 4
Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng

Căn cứ vào Điều 36. Chương 4, Luật giao dịch điện tử năm 2005

Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

Như vậy, vấn đề  của bạn mua một 100 chiếc Iphone X với nhà phân phối. Hợp đồng có thể được giao kết thông qua hệ thống thông tin có sự can thiệp của người mua và người bán. Hợp đồng giao dịch qua internet được đảm bảo bởi pháp luật

 

Give a Comment