Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản có đúng không?

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản có đúng không?

Câu hỏi

Tháng 6 năm 2014 Ông nội Tôi tặng cho Tôi ( cháu ruột) quyền sử dụng một mảnh đất. Việc tặng cho này có lập thành văn bản và được công chứng tại Văn phòng công chứng . Luật sư cho Tôi hỏi Hợp đồng này phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Căn cứ điều 467 BLDS 2005: “Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền và phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm nhận tài sản”

Như vậy, về nguyên tắc, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được tính từ thời điểm giao kết hợp đồng (đối với hợp đồng bằng lời nói, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thoả thuận về nội dung hợp đồng; đối với hợp đồng bằng văn bản, thời điểm giao kết là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản). Tuy nhiên, trong trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác thì khi xem xét hiệu lực của hợp đồng phải căn cứ vào thoả thuận hoặc quy định đó.

Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật về dân sự và đất đai thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Give a Comment