Hưởng chế độ khi đặt vòng tránh thai

Hưởng chế độ khi đặt vòng tránh thai

Câu hỏi:

Anh, chị cho em hỏi, cách tính tiền cho người lao động công nhân A đặt vòng tránh thai, được nghỉ 7 ngày, anh chị cho em hỏi cách tính tiền như thế nào ạ, tính nguyên 7 ngày hay phải trừ ngày chủ nhật ạ. Em xin cám ơn ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai như sau:

“Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu trên. Theo đó, thời gian nghỉ việc tối đa được được quy định là 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai. Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

– Căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Give a Comment