Hướng dẫn chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

Hướng dẫn chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

Câu hỏi:

Tôi đang thực hiện đấu thầu gói thầu xây lắp theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Vậy xin hỏi theo hình thức này thì Bản yêu cầu báo giá có nhất thiết phải phát hành cho các nhà thầu tham dự sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải không??

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013 về hình thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu:

“1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.”

Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn:

“1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

b) Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.”

Như vậy nếu bạn đang thực hiện thầu gói thầu xây lắp bằng hình thức chào hàng canh tranh rút gọn thì bạn buộc phải gửi bản yêu cầu báo giá trong thời hạn tối thiểu 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá chứ không phải tính từ ngày đăng tải thông tin chào hàng. Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bạn có thể đăng tải thông tin chào hàng trên báo hoặc gửi trực tiếp yêu cầu báo giá cho các nhà thầu tham dự (tối thiểu là 3 nhà thầu) để hàn thành thủ tục này.

Give a Comment