Câu hỏi:

Tôi học kế toán mới đi làm, công ty tôi là công ty cung ứng dịch vụ, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và có sử dụng hóa đơn đặt in. Vì tôi mới vào làm, có một dịch vụ có một ô là đơn vị tính. Tôi không rõ dịch vụ thì ghi đơn vị tính thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Về nguyên tắc xuất hóa đơn với hàng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Các tiêu thức về thông tin khách hàng, mã số thuế, số thứ tự, tên các mặt hàng, hàng hóa và dịch vụ, bạn phải ghi đầy đủ.

Theo sự việc bạn trình bày thì công ty bạn là công ty cung ứng dịch vụ và có sự dụng hóa đơn. Theo hướng dẫn tại Thông tư 119/2014/TT-BTC thì:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

b) Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””.

Theo hướng dẫn này thì trường hợp của bạn đối với kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Luật Minh Khuê biên tập
Hỏi