Khi nào được giảm thuế đối với hoạt động thuê bãi xe

Khi nào được giảm thuế đối với hoạt động thuê bãi xe

Câu hỏi:

Tôi thuộc hộ kinh doanh giữ xe thuộc bãi xe nhà hát Hòa Bình. Thuê bãi xe của nhà hát và đóng tiền mặt bằng hàng tháng. Tháng 4/2017 bên bãi xe bị cây xanh thuộc quản lý của công ty cây xanh ngã đổ làm thiệt hại khoảng 500 triệu do mưa bão lớn gây ra, nhưng bên cây xanh chỉ hỗ trợ 25%. hiện nay việc kinh doanh tại bãi xe chịu thua lỗ vì nhà hát không còn nhiều chương trình.Tôi muốn làm đơn xin miễn giảm thuế được hay không vì tôi đang còn nợ thuế 2 tháng, khoảng 25 triệu (cả tiền phạt nộp chậm). Nếu được thì tôi được miễn giảm loại thuế gì, bao nhiêu %. Việc được miễn giảm thuế dựa trên luật, quy định, thông tư nào.Xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ luật sư.?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn thuộc hộ kinh doanh trông giữ xe và đang nợ thuế 8 tháng, có nghĩa bạn đã thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán.

Theo quy định tại Điều 38 của Luật quản lý thuế 2006, đối với các hộ kinh doanh sẽ xác định mức thuế theo phương pháp thuế khoán như sau:

“Điều 38. Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

1. Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với các trường hợp sau đây:

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.

2. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán.

3. Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch và phải được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh mức thuế khoán.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.”

Theo đó, tại Công văn số 4247/2007/TCT-CS  quy định:

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn, giảm thuế trong các trường hợp sau:

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước thì được miễn thuế GTGT và thuế TNDN.

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu nghỉ kinh doanh liên tục từ 15 ngày trở lên trong tháng được giảm 50% số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; nếu nghỉ cả tháng thì được miễn thuế GTGT, thuế TNDN của tháng đó và không phải nộp thuế TTĐB, thuế tài nguyên (nếu có).

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán gặp khó khăn do thiên tai, dịch họa, tai nạn bất ngờ hoặc không có khả năng nộp thuế thì được miễn, giảm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã gặp khó khăn do cây xanh ngã đổ làm thiệt hại khoảng 500 triệu vì mưa bão lớn gây ra. Trong trường hợp này hộ kinh doanh của bạn gặp khó khăn từ hoàn cảnh khách quan do thiên tai gây ra, tai nạn này bất ngờ xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hộ kinh doanh của bạn thì bạn sẽ được miễn, giảm thuế  giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Để được hưởng miễn giảm, thuế thì bạn gửi văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch để Chi cục Thuế  có căn cứ xét miễn (giảm) thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh.

Đồng thời khoản 5 Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.”

Do đó, trong trường hợp hộ kinh doanh của bạn có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nôp thuế về thuế giá trị gia tăng thì hộ kinh doanh của bạn sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp người nộp thuế được miễn, giảm một loại thuế thì Quyết định miễn, giảm thuế của cơ quan quản lý thuế chỉ ghi tên loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm; kỳ tính thuế được miễn, giảm.

Trường hợp người nộp thuế được miễn, giảm nhiều loại thuế thì Quyết định miễn, giảm thuế cơ quan quản lý thuế sẽ ghi tổng số tiền thuế được miễn, giảm và ghi chi tiết tên các loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm theo từng loại thuế; kỳ tính thuế được miễn, giảm.

Do đó, mức thuế bạn được miễn, giảm sẽ phụ thuộc vào quyết định miễn, giảm thuế của cơ quan quản lý thuế dựa vào điều kiện được miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh của bạn.

Give a Comment