Khi nào phải lập báo cáo tài chính quyết toán nhà nước

Khi nào phải lập báo cáo tài chính quyết toán nhà nước

Câu hỏi:

Công ty tôi đang chuẩn bị công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, thời điểm ngày 30/9/2015 đã có Quyết định xác định giá trị doanh  là 8.7 tỷ (trong đó giá trị cũ là 7 tỷ, giá trị đánh giá lại tăng thêm là 1.7 tỷ). Đến ngày 31/7/2016 có Quyết định Công ty chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần. Vậy công ty phải lập báo cáo tài chính quyến toán vốn nhà nước từ thời điểm nào đến thời điểm nào? Và giá trị đánh giá lại tăng thêm 1.7 tỷ sẽ được điều chỉnh và phân bổ vào chi phí từ thời điểm nào là hợp lý (phân bổ và ghi nhận chi phí từ ngày 1/10/2015 hay từ 01/8/2016). Xin cảm ơn nhiều ạ!?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 151/2014/TT-BTC;

– Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Giải quyết vấn đề:

Lập báo cáo quyết toán :

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 4 quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

… ..

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

“a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Như vậy doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình sở hữu phải thực hiện các công việc sau:

– Khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với cơ quan thuế quản lý đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên có một số trường hợp doanh nghiệp phải chú ý như sau:

– Đối với các doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà kỳ khai thuế cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với tờ khai thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế mới theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC phương pháp tính thuế. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng phải đảm bảo không được vượt quá 15 tháng. Doanh nghiệp nộp quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đảm bảo kỳ tính thuế cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

– Đối với các đơn vị không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong một các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

Như vậy nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:

– Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

– Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

Trường hợp nếu Doanh nghiệp Tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác thì phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không thuộc trong các trường hợp trên.

Thời điểm ghi nhận giá trị đánh giá tăng :

Theo Thông tư 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại mục 17 khoản I Phần B :

“17. Kế toán khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm DNNN chuyển sang Công ty cổ phần so với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

a) Trường hợp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần lớn hơn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì số chênh lệch tăng (lãi) phải nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ hoặc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.”

Theo khoản 6 Điều 10 Thông tư 127/2014/TT-BTC cũng quy định :

Điều 10. Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

“….

6. Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa với giá trị phần vốn nhà nước để lại đầu tư tại công ty cổ phần (nếu có) thực hiện nộp theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.”

Give a Comment