Làm thế nào để cấp lại sổ hộ khẩu bị mất?

Làm thế nào để cấp lại sổ hộ khẩu bị mất?

Câu hỏi

Gia đình tôi hiện đã bị mất sổ hộ khẩu. Tôi có được làm lại sổ hộ khẩu không và trình tự thủ tục như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật cư trú năm 2006 sđbs năm 2013

– Thông tư Số: 35/2014/TT-BCA

– Thông tư số: 250/2016/TT-BTC

2. Luật sư tư vấn:

Bạn yên tâm là gia đình bạn vẫn được cấp lại sổ hộ khẩu theo Khoản 2, điều 24, Luật cư trú Số: 81/2006/QH11 quy định về Sổ hộ khẩu:

“2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại”

Trình tự thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu:
+ Cơ quan có thẩm quyền
Điều 9, Luật cư trú năm 2006 sđbs năm 2013 quy định về thẩm quyền đăng kí thường trú như sau:

“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Theo đó, Nếu bạn đăng ký tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì bạn đến Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký.

Nếu bạn đăng ký tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh thì bạn đến Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh để đăng ký.

Nếu bạn ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì bạn đến Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh để đăng ký.

+ Hồ sơ xin cấp lại sổ hộ khẩu:
Điểm a, khoản 2, điều 10, thông tư Số: 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định như sau:

“2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.”

Theo đó thì bạn cần chuẩn bị: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+ Thời hạn cấp lại sổ hộ khẩu bị mất
Khoản 3, điều 10, thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định:

“3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.”

Theo đó thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp lại sổ hộ khẩu cho bạn.

+ Lệ phí xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất:
Khoản 2, thông tư số: 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

“2. Đối với các khoản lệ phí

a) Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

– Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm:

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

+ Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân.

+ Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

+ Gia hạn tạm trú.

– Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác”

Theo quy định trên thì chi phí thực hiện việc cấp lại sổ hộ khẩu sẽ tùy vào điều kiện kinh tế của địa phương mà cơ quan có thẩm quyền quy định mức thu cho phù hợp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Give a Comment