Lợi tức thu được từ tài sản riêng thi có được chia cho vợ, chồng?

Lợi tức thu được từ tài sản riêng thi có được chia cho vợ, chồng?

Câu hỏi

Tôi trước khi kết hôn có dành dụm và mua được 1 căn nhà, đó là tài sản riêng của tôi. Khi kết hôn tôi và vợ có chuyển đến một căn hộ khác thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Đến nay do hai vợ chồng có mâu thuẫn và không tìm được tiếng nói chung. Hai vợ chồng quyết định ly hôn. Tuy nhiên người vợ tôi lại đòi chia đôi cái nhà là tài sản riêng của tôi. Hỏi lúc này tôi có phải chia cho cô ấy không?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, căn cứ quy định tài sản chung và riêng của vợ, chồng

-Tài sản chung của vợ, chồng quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

– Tài sản riêng của vợ, chồng quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy căn cứ trong trường hợp này :

-Căn nhà được xác lập từ tài sản riêng của anh trước thời kỳ hôn nhân. Nên vợ anh không có quyền yêu cầu chia tài sản riêng này

-Trường hợp tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ, chồng (Khi có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân)

Như vậy trong trường hợp này căn nhà trước hôn nhân là tài sản riêng của bạn

– Về khoản lợi tức của tài sản riêng “lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân” là tài sản chung của vợ, chồng.

Thứ hai, về việc tranh chấp tài sản phân chia

Tài sản phân chia ở đây chính là khoản lợi tức của tài sản riêng hình thành trong thời ký kết hôn

Theo quy định tại Khoản 2,3,4 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình có quy định việc chia tài sản chung của vợ, chồng:

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy thông thường tài sản chung của vợ, chồng được chia đôi nhưng vẫn cần căn cứ vào các yếu tố như quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình. Trong trường hợp của bạn có thể căn cứ vào:

– Hoàn cảnh của gia đình vợ, chồng.

– Công sức đóng góp của vợ và chồng

Give a Comment