Luật giáo dục 2005 số 38/2005/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

Luật giáo dục 2005 số 38/2005/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

Số hiệu: 38/2005/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Ngày công báo: 02/08/2005 Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

Phạm vi điều chỉnh của Luật giáo dục 2005: 

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tính chất, nguyên lý giáo dục

  • Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
  • Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/38.2005.QH11.Asklaw.doc” text=”Download: Luật giáo dục 2005″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment