Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015

Số hiệu 75/2015/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 09/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo 25/07/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 2015

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

SỨ MỆNH CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 hết hiệu lực thi hành từ ngày Luật này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/78.2015.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment