Luật sư chỉ dẫn áp dụng các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Luật sư chỉ dẫn áp dụng các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Câu hỏi

Thưa luật sư, phòng vệ chính đáng có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

-Thiệt hại xảy ra do phòng vệ chính đáng

-Thiệt hại xảy ra do tình thế cấp thiết

-Thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng

-Thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Hai trường hợp đầu đã được nhắc đến và sẽ được phân tích khi xem xét các trường hợp bồi thường cụ thể. Hai trường hợp sau không phải là các quy định chung về BTTH mà là những quy định cụ thể về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra tại Điều 623. Về mặt lập pháp, 2 trường hợp này cần được quy định trong phần chung về trách nhiệm BTTH ngòai hợp đồng.

Ở trường hợp thứ nhất, hòan tòan có thể hiểu được khi mà bản chất của sự kiện bất khả kháng là sự lọai trừ yếu tố lỗi và do đó lọai trừ trách nhiệm nói chung. Ở trường hợp sau có thể thấy người bị thiệt hại đã chủ động gây ra thiệt hại cho mình thông qua hành vi của người khác, cho dù hành vi đó là trái pháp luật hoặc không trái pháp luật.

Give a Comment