Luật sư giải thích căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới? Do nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì có phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường hay không?

Luật sư giải thích căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới? Do nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì có phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường hay không?

Câu hỏi

Các cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới là gì? có phải là do nhiều người cùng gây ra thiệt hại và phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường.

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Trách nhiệm dân sự liên đới:

2.1.Khái niệm:

TNDS liên đới là trách nhiệm dân sự do nhiều người cùng gây ra thiệt hại và phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong thực tế trong nhiều sự kiện gây thiệt hại như ẩu đả, trộm cướp … tồn tại nhiều chủ thể gây thiệt hại cho cùng một bên bị gây thiệt hại và trong đó hành vi gây thiệt hại của các chủ thể ấy ít nhiều có liên hệ với nhau và cùng là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại. Chính trong các trường hợp đó mà trách nhiệm liên đới phát sinh.

2.2.Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới:

-Cùng gây ra thiệt hại:

Điểm đầu tiên cần được làm rõ rằng ở đây sự liên kết về mặt trách nhiệm không phải vì lý do nhiều người cùng có hành vi gây thiệt hại cho một người mà chính là có hay không sự liên kết giữa các hành vi ấy. Sự liên đới về trách nhiệm chỉ phát sinh khi hội đủ các yếu tố sau:

Thiệt hại xảy ra là một thể thống nhất không thể phân chia: nhìn từ quan hệ nhân quả thì thiệt hại trong trường hợp này là kết quả của tất cả các hành vi trái pháp luật, do vậy thiệt hại là một khối thống nhất và không thể được phân tách thành các thiệt hại cụ thể ứng với mỗi hành vi trái pháp luật. Khi xem xét trách nhiệm bồi thường cụ thể cho từng chủ thể có hành vi trái pháp luật người ta căn cứ vào mức độ lỗi để xem xét mức bồi thường nhưng điều đó không có nghĩa là thiệt hại đã được phân tách thành các thiệt hại nhỏ hơn mà vẫn là một thể thống nhất và do đó người bị thiệt hại có thể yêu cầu bất kỳ ai trong số những người có hành vi trái pháp luật phải bồi thường tòan bộ thiệt hại.

Giữa những người cùng gây thiệt hại có sự thống nhất về ý chí, hành vi hoặc hậu quả: có thể nhận thấy các trường hợp này cụ thể thông qua các ví dụ về đồng phạm trong hình sự. Sự thống nhất về ý chí thể hiện qua sự dự mưu hoặc sự tiếp nhận ý chí (bàn bạc để đánh người trả thù hoặc tấn công chủ nhà để cứu đồng bọn trong các vụ trộm). Sự thống nhất về hành vi hay hậu quả thường thấy trong việc cùng thực hiện các họat đồng cụ thể (chẳng hạn không bàn tính truớc nhưng cùng có hành vi xô đẩy, rượt đuổi nạn nhân khiến nạn nhân rơi từ trên cao xuống).

Cần hết sức lưu ý rằng có những trường hợp hoàn toàn không có sự thống nhất nói trên vẫn có thể phát sinh trách nhiệm liên đới: đáng người và xô ra đườn gkhiến xe máy tông phải.

Hành vi trái pháp luật của mỗi người đều là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra: dựa trên các sự thông nhất đã phân tích thì thiệt hại là kết quả của tất cả các hành vi trái pháp luật. Nếu thiếu một trong các hành vi trái pháp luật thì: (i) thiệt hại không xảy ra, hoặc (ii) thiệt hại xảy ra với mức độ thấp hơn.

Những người gây ra thiệt hại cùng có lỗi: trong trường hợp này mức độ lỗi của từng người là cơ sở để phân hóa trách nhiệm bồi thường cho từng chủ thể gây thiệt hại.

– Do pháp luật quy định: trách nhiệm dân sự liên đới giúp góp phần giản tiện việc thực hiện trách nhiệm đồng thời tạo thuận lợi cho người được bồi thường, tuy nhiên, trong khía cạnh ngược lại chúng đem đến sự bất lợi cho người gây thiệt hại và do đó chỉ được áp dụng khi pháp luật đã có dự liệu sẵn (Điều 616).

2.3.Nội dung của trách nhiệm dân sự liên đới:

-Những người cùng gây thiệt hại không những chỉ chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại do mình gây ra mà còn phải chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại của những người gây ra thiệt hại khác. Sau khi đã thực hiện thì phát sinh trách nhiệm hòan lại theo luật định và căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

-Phần trách nhiệm của mỗi người được xác định tương ứng với mức độ lỗi, nếu không xác định được mức độ lỗi thì những người cùng gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Give a Comment