Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Số hiệu: 31/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày công báo: 12/07/2013 Số công báo: Từ số 405 đến số 406
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi Điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật này sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Người nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế gia trị gia tăng 2008:

  • Sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5;
  • Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và d khoản 1 Điều 7;
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8;
  • Sửa đổi, bổ sung điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13.

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/31.2013.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment