Luật Viên chức 2010

Luật Viên chức 2010

Số hiệu 58/2010/QH12 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 15/11/2010 Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Ngày công báo 01/04/2011 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT VIÊN CHỨC 2010

Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với viên chức. Theo đó, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

2. Tận tụy phục vụ nhân dân.

3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

HIỆU LỰC THI HÀNH

  • Luật viên chức 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của Luật này. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.
  • Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của Luật này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/58.2010.QH12.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Viên chức 2010″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment