Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Viết đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Hướng dẫn viết mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ.

Tải về  Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * *

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:……………………………………………………………………………

Trích yếu: …………………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng ……. năm ………. Tại……………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………… ngày cấp: …………. Tại:……………………………………

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………………………………………………….

Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..……………………..

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……………………………………

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại:………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………

Lý do mất:……..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất                                                                                                Người chứng thứ hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>