Nội dung giấy ủy quyền lĩnh thay lương gồm thông tin của người được hưởng chế độ lương, người lĩnh thay chế độ  và các vấn đề liên quan khác.

Tải về  Giấy ủy quyền lĩnh thay lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG

 

  1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

– Họ và tên: …………………………………………..Năm sinh: ……………………………………………..

– Số CMND: …………………….. Cấp ngày:…………………….. Tại:……………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

– Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………….

– Hưởng chế độ với số tiền thời điểm hiện tại là:

  • Bằng số: ……………………………………………………………………………
  • Bằng chữ: ……………………………………………………………………………

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) ……………………………………………. lĩnh thay lương.

 

  1. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ và tên: …………………………………………..Năm sinh: ……………………………………………..

– Số CMND: …………………….. Cấp ngày:…………………….. Tại:……………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

– Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………….

– Mối quan hệ với người cho lĩnh thay lương: ………………………………………………………….

– Thời hạn lĩnh thay: từ ngày …. tháng ….. năm …… đến ngày … tháng …… năm ……

– Nơi lĩnh: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp Người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả lương và kế toán.

………………, Ngày …… tháng …… năm ……………………

Chữ ký của người lĩnh thay                  Chữ ký của người hưởng lương

(Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của chính quyền địa phương

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Chứng thực ông/bà …………………………………………………………………

CMND số: ……………………………….., cấp ngày: ………………….

Tại: …………………………………………………………………….đã ký trước mặt tôi.

Số chứng thực:  ……………………………… Quyển số …………………….SCT/CK

Nơi công tác ………………………………….., Ngày ….. tháng ….. năm …..

Bài này có hữu ích cho bạn?

Leave a Reply