Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề (Mẫu số 23) / Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1b) / Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..
Tên tôi là: …………………… Sinh ngày ……………tháng ………….. năm …………………..
CMND…………….. Ngày cấp ……../……../……………..Nơi cấp:…………………………………………..
Số điện thoại liên lạc:…………………… số tài khoản ……………………tại ngân hàng:………….,
mã số thuế:……………………., địa chỉ Email (nếu có):………………………………………………
Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………………………………….
Số Sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………….………………
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ………………………………………………………………..
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ cơ quan ……………………………………………………………………………………
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.
Kèm theo đơn này là (*) ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…………, ngày ……… tháng …….. năm …
Người đề nghị            
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>