Mẫu đơn xin xóa án tích

Mẫu đơn xin xóa án tích

Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích.

Tải về:  Mẫu đơn xin xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * *

……….., ngày …. tháng ….. năm ……..

ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………..…………….

Tên tôi là: …………………………. Sinh năm: ……… Giới tính: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………….

Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự……………….. đã bị Tòa án nhân dân ……………………..….

Xét xử tại Bản án số ……/…… ngày ……. tháng …….. năm ……. về tội ……….. ……………………………………với mức hình phạt ……………..

Đến ngày ……… tháng …… năm ………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân ………………………………..……… xem xét xóa án tích cho tôi.

Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:

1………………

2…….…………

3 ……………….

Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị trấn
hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm đơn cư trú
hoặc làm việc
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan:

Give a Comment