Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

Câu hỏi

Bố tôi là thương binh hạng 4/4, Gia đình tôi có thửa đất rộng 730m2 tại địa chỉ nêu trên, có nguồn gốc rõ ràng và sử dung ổn định trước 15/10/1993, trong đó năm 1994, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 200 m2 đất ở (còn lại 530m2 chưa được cấp). Bố tôi chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất do bố tôi thuộc đối tượng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, bố tôi đang làm thủ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất còn lại sang đất thổ cư với diện tích 250m2 và vườn tạp 380m2. Xin hỏi bố tôi có được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 không?

Trả lời tư vấn:

Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung quyết định 118/TTg.

Vậy, yêu cầu của bạn khi bố bạn chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn giảm tiền sử dụng đất hay không không thuộc đối tượng áp dụng của 2 văn bản nêu trên.

Để xem xét gia đình mình có được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không, bạn cần phải xem xét các quy định trong Nghị định 45/2013/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất:

Nếu gia đình bạn thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn, giảm một lần trong trường hợp Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”

Nếu gia đình bạn thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP: “1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.” Thì chỉ được xem xét miễn tiền sử dụng đất khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC:

“1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.”

Nếu gia đình bạn thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: “2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.” Thì chỉ được giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/3013/TT-BTC:

“2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).”

Nếu gia đình bạn vừa thuộc đối tượng được miễn, vừa thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất thì được miễn tiền sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 45/2013/NĐ-CP:

“Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.”

 

Give a Comment