Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 3 năm

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 3 năm

Câu hỏi

Em ký hợp đồng với công ty là hợp đồng không xác định thời hạn, và đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 năm liên tục từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2017. Đến nay em chấm dứt hợp đồng lao động cũng đã được 1 năm và trong thời gian kể từ lúc chấm dứt hợp đồng em đã không tham gia bảo hiểm nữa và bây giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Qúa trình tham gia bảo hiểm xã hội của em như sau ạ:

– tháng 7/2014 đến tháng 2/2015: lương đóng bảo hiểm 4 triệu

– t3/2015 đến 12/2015: 4trieu 1

– t1/2016 đến t4/2016: 5tr450

– t5/2016 đến t7/2016: 5tr450

– t8/2016 đến 12/2016: 5tr450

– t1/2017 đến hết t6/2017: 5tr700

Luật sư tư vấn:

“Điều 60. Luật Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Tại Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Cụ thể là: “2. mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

Ngoài ra: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Tháng 07/2014 – 2/2015 (thời gian 8 tháng – mức lương là 4trieu): 4trieu x 8 = 32trieu

Tháng 03/2015 – 12/2015 (thời gian 10 tháng – mức lương là 4trieu1): 4tr1 x 10 = 41 triệu

Tháng 01/2016 đến 12/2016 (thời gian 12 tháng – mức lương là 5tr450): 5tr450 x 12 = 65tr400

Tháng 1/2017 – 6/2017 (thời gian 6 tháng – mức lương 5tr700): 5tr700 x 6 = 34tr200

Tổng thời gian là: 8 + 10 +12 + 6 = 36 tháng

Tổng số lương là: 32tr + 41tr + 65tr400 + 34tr200 = 172tr600

Mức lương bình quân là: 172.600.000/36 = 4.794.444 đồng

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 3 năm

Mức hưởng trợ cấp xã hội 1 lần của bạn bằng: 4.794.444 x 3 (năm) x 2 (hệ số) = 28.766.664

Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 28.766.664 đồng.

Give a Comment