Câu hỏi:

Tôi có cô ( em cùng mẹ khác cha với bố tôi ). Nay bố tôi mất, gia đình tôi cưu mang cô tôi. Cô tôi bị khuyết tật nặng (khuyết tật nghe nói), mức trợ cấp hàng tháng là 180.000 đồng. Nay cô tôi đã mất liệu cô tôi có được hưởng chế độ mai táng không ạ? Mức tiền chính xác là bao nhiêu ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn mức hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật như sau:

“Điều 16. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng

3. Người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai táng khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Căn cứ Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp của em gái bố anh là 270.000 đồng hoặc cao hơn trong trường hợp quy định tại khoản 3 điều này:

“Điều 4. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác.

3. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được quyết định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này.”

Vì vậy, chi phí hỗ trợ mai táng cho em gái của bố anh sẽ là 270.000 x 20 = 5.400.000 đồng hoặc cao hơn trong trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, tức mức trợ cấp xã hội của địa phương cao hơn quy định do điều kiện cụ thể được quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.