Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số hiệu 29/2012/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 12/04/2012 Ngày có hiệu lực 01/06/2012
Ngày công báo 24/04/2012 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 29/2012/NĐ-CP

Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012

2. Bãi bỏ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.

3. Nghị định này thay thế các quy định sau:

a) Quy định về thôi việc, bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức;

b) Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với viên chức tại Nghị định số143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/29.2012.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment