Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp công dân

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp công dân

Nghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

Số hiệu: 64/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định
Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2014 Ngày hiệu lực: 15/08/2014
Ngày công báo: 10/07/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

  • Đối tượng áp dụng

Cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, người tiếp công dân.

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

  • Hiệu lực thi hành

Nghị định 64/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/64-2014-NĐ-CP_Asklaw.docx” text=”Download: Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp công dân” viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment