Nghị định 77/2019/NĐ-CP hướng dẫn về tổ hợp tác

Nghị định 77/2019/NĐ-CP hướng dẫn về tổ hợp tác

Số hiệu 77/2019/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 10/10/2019 Ngày có hiệu lực 25/11//2019
Ngày công báo Đang cập nhật Tình trạng Chưa có hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 77/2019/NĐ-CP

Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Các tổ hp tác, thành viên tổ hp tác;

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo đó, “tổ hợp tác” được hiểu là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Hp đồng hp tác do các thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận, được lập thành văn bản, có chữ ký của một trăm phần trăm (100%) thành viên tổ hợp tác. Nội dung hp đồng hợp tác không được trái với quy định của luật có liên quan, bao gồm các nội dung: Mục đích, thời hạn hợp tác; họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân; tài sản đóng góp (nếu có); đóng góp bằng sức lao động (nếu có); phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp đồng hp tác; quyền, nghĩa vụ của người đại diện (nếu có); điều kiện tham gia và rút khỏi hp đồng hp tác của thành viên (nếu có); điu kiện chấm dứt hp đồng.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/77.2019.ND-CP.ASKLAW.doc” text=”Download: Nghị định 77/2019/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment