Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và đầu tư

Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và đầu tư

Số hiệu: 86/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: 25/07/2017
Ngày công báo: 03/08/2017 Số công báo: Từ số 561 đến số 562
Tình trạng: Còn hiệu lực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 25 Điều 3 của Nghị định 86/2017/NĐ-CP  là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 26 đến khoản 33 Điều này của Nghị định 86/2017/NĐ-CP là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Văn phòng Bộ có 10 phòng, Thanh tra Bộ có 7 phòng, Vụ Kinh tế đối ngoại có 7 phòng, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có 5 phòng, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ có 7 phòng.

Cục Quản lý đấu thầu có 5 phòng, Cục Phát triển doanh nghiệp có 7 phòng, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có 5 phòng, Cục Đầu tư nước ngoài có 6 phòng, Cục Phát triển Hợp tác xã có 4 phòng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia; danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc bộ, trừ Tổng cục Thống kê, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/86.2017.NĐ-CP.Asklaw.docx” text=”Download:Nghị đinh 86/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment