Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước hết thời hạn tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước hết thời hạn tù trước thời hạn có điều kiện

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/01.2018.NQ-HDTP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 ” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment