Nghĩa vụ trả nợ khi hai vợ chồng ly hôn theo Luật mới?

Nghĩa vụ trả nợ khi hai vợ chồng ly hôn theo Luật mới?

Câu hỏi

Tôi và vợ tôi kết hôn được 20 năm, chúng tôi có 2 con đã lớn, có một khôi tài sản chung có cả một số nợ chung. Con cái đã lớn và đã có quyền tự ra quyết định ở với ai, tài sản thì chúng tôi thỏa thuận chia đôi, còn phần nợ chung thì hai vợ chồng không thỏa thuận được, vì những khoản nợ không rõ ràng, vậy luật sư có thể tư vấn giúp tôi, các khoản nợ đó phải làm như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Luật sư tư vấn:

Khi hai vợ chồng chung sống sẽ có những nghĩa vụ phát sinh mà hai vợ chồng phải có trách nhiệm liên đới giải quyết. Trong đó có phần nợ chung của hai vợ chồng, để xác định trách nhiệm đó thuộc về ai thì hai vợ chồng cần xem xét nợ đó là nợ chung hay nợ riêng.

– Nợ chung là các phần nợ hình thành trong quá trình hôn nhân, có sự xác nhận vay nợ của hai vợ chồng hoặc nhưng khoản nợ mà chỉ có vợ hoặc chồng vay riêng nhưng được dùng vào mục đích gia đình.

– Nợ riêng là các khoản nợ hình thành ngoài quá trình hôn nhân và các khoản nợ riêng của vợ hoặc chồng mà vợ hoặc chồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ việc xác định được nợ chung hay niêng thì sẽ được phân chia theo điều 37, Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Căn cứ vào quy định trên thì được hiểu như sau:

– Nợ riêng: Nợ của ai, người đó có nghĩa vụ thanh toán.

– Nợ chung: Hai vợ chồng có nghĩa vụ thanh toán phần nợ chung này.

Từ những quy định trên hai vợ chồng có thể tự thỏa thuận với nhau về nghĩa vụ nợ, nếu không thỏa thuận được thì đề nghị Tòa án giải quyết, căn cứ theo điều 38, Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Như vậy: Để phân chia được phần nợ của hai vợ chồng thì cần xác định được đó là nợ chung hay nợ riêng, từ đó căn cứ theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 để xác định nghĩa vụ phải trả nợ của từng người.

Give a Comment