Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi bị tai nạn lao động?

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi bị tai nạn lao động?

Câu hỏi

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động

Nội dung tư vấn:

1. Quyền lợi khi bị tai nạn lao động được hưởng từ người sử dụng lao động:

Thanh toán chi phí y tế:

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế thì được người sử dụng lao động thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả.

Đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế thì được người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định.

Trả tiền lương:

Được trả đủ tiền lương cho thời gian phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động: tiền lương ở đây được hiểu là tiền lương theo hợp đồng lao động gồm toàn bộ các khoản: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có).

Bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động gây ra:

Được người sử dụng lao động bồi thường do bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của người lao động gây ra và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên:

Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động:

Được công ty trả trợ cấp tai nạn lao động, khi tai nạn xảy ra do lỗi của chính người lao động gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường kể trên với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

Ngoài ra, đối với một số công ty mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Trong trường hợp đó, khi tai nạn lao động xảy ra thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định trên, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu.

2. Quyền lợi được hưởng từ bảo hiểm chi trả:

Người lao động được hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng phụ thuộc vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, với mức trợ cấp như sau:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần:
Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

Bên cạnh đó, người lao động bị tai nạn lao động không phân biệt tỷ lệ suy giảm khả năng lao động còn được hưởng Trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Give a Comment