Nguyên tắc bồi thường thiệt hại? Hai điều kiện được giảm mức bồi thường?

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại? Hai điều kiện được giảm mức bồi thường?

Câu hỏi

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là gì ? Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý không ?

Trả lời:

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

-Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời:

Toàn bộ: có nghĩa là thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó. Khi có yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các điều luật tương ứng của BLDS quy định trong trường hợp cụ thể đó thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi thường các khoản thiệt hại tương xứng đó.

Kịp thời: Toà án phải giải quyết nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời hạn luật định. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật tố tụng để giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, chẳng hạn có thể yêu cầu bồi thường trước khỏan tiền viện phí hay chi phí ma chay.

-Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu do lỗi vô ý mà gây ra thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình. Như vậy để được giảm bồi thường cần có 2 điều kiện:

Gây thiệt hại với lỗi vô ý.

Với điều kiện và hòan cảnh sẵn có thì người gây thiệt hại khó hoặc không thể thực hiện được việc bồi thường, như không có tài sản có giá trị lớn, thu nhập thấp hoặc không ổn định, phải nuôi cha mẹ già hoặc con nhỏ.

-Khi mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu cqnn có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường: có nhiều khả năng có thể xảy ra dẫn đến việc mức bồi thường mà tòa quyết định ko còn phù hợp với thực tiễn và do đó cần được điều chỉnh theo yêu cầu của các bên:

Sự thay đổi của vật giá

Sự thay đổi hay diễn biến khác đi của thiệt hại, trường hợp này thường xảy ra đối với các thiệt hại về sức khỏe, theo hướng xấu đi hoặc tốt hơn.

Thay đổi về khả năng lao động của người bị thiệt hại hoặc tình hình tài sản của người gây thiệt hại

Give a Comment