Câu hỏi:

Xin hỏi Luật sư tư vấn: Nếu trong kết quả đấu thầu, Trường hợp mặt hàng thuốc bị hết hàng thì có được sử dụng mặt hàng thuốc khác thay thế không? Nếu được thay thế thì điều kiện như thế nào? Xin cảm ơn?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Điều 75 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc chung trong mua thuốc và vật tư y tế như sau:

“1. Việc mua thuốc thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu phải bảo đảm các nguyên tắc chung sau đây:

a) Thuốc trúng thầu có mức giá hợp lý tương ứng với chất lượng, điều kiện giao hàng, bảo quản thuốc và các điều kiện liên quan khác;

b) Nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc phải bảo đảm cung cấp thuốc theo đúng các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng;

c) Nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc phải bảo đảm thuốc đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện hợp đồng từ nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, bàn giao thuốc;

d) Phải thực hiện mua sắm tập trung đối với những loại thuốc trong nước chưa sản xuất được, trừ những loại thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

đ) Đối với gói thầu mua thuốc quy mô nhỏ nhưng mặt hàng thuốc cần được lựa chọn trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng và giá thì có thể áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế thực hiện như đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.”

Nhà thầu trúng thầu phải bảo đảm cung cấp thuốc theo đúng các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng. Như vậy, nếu như mặt hàng thuốc được thỏa thuận bị hết hàng, bên trúng thầu không được phép thay đổi thuốc khác với thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hợp đồng chỉ có thể được điều chỉnh về giá hợp đồng và điều chỉnh về khối lượng hợp đồng, ngoài ra còn thể điều chỉnh về tiến độ thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng với nhà thầu.