Câu hỏi:

Tôi mới xây nhà chưa kịp làm sổ đỏ, do cần vốn để làm ăn gấp nên đã đem thế chấp. Luật sư cho tôi hỏi, nhà đang thế chấp ngân hàng có thể làm sổ đỏ không? Thủ tục như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nhà ở của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 21 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6’2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì việc thế chấp nhà chưa có sổ đỏ được quy định như sau:

“Điều 21. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

1. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp một bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

a) Các loại giấy tờ quy định tại Điều 19 của Thông tư này;

b) Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”

“Điều 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;

2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

3. Giấy chứng nhận;

4. Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

b) Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp”.

Bên cạnh đó, Điều 32 Thông tư này quy định về trình tự thực hiện đăng ký thế chấp nhà chưa có sổ đỏ như sau:

“Điều 32. Trình tự thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận trên Giấy chứng nhận

1. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp tài sản đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của pháp luật đất đai hoặc chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan tài nguyên và môi trường ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận;

b) Sau khi Giấy chứng nhận được xác nhận thay đổi hoặc được ký, cấp theo quy định tại Điểm a Khoản này thì ghi nội dung đăng ký thế chấp và thời Điểm đăng ký theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 của Thông tư này và trả kết quả đăng ký.

2. Trường hợp tài sản không đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện việc đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP”.

Như vậy, khi làm thủ tục thế chấp nhà chưa có sổ đỏ thì đồng thời bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đề nghị cơ quan Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận trước khi ghi nội dung đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận. Về nguyên tắc sau khi nhà của bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bên ngân hàng sẽ giữ để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bạn đối với ngân hàng.