Nhà ở hình thành trong tương lai có được thế chấp không?

Nhà ở hình thành trong tương lai có được thế chấp không?

Câu hỏi

Tôi có ý định mua nhà hình thành trong tương lai của chủ đầu tư. Nhưng hiện tại không có đủ tiền để mua, vậy giờ tôi có thể thế chấp nhà đó để vay tiền không? Muốn thế chấp được tôi phải làm gì?

Trả lời

Thứ nhất, về việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai:

Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (Khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014). Theo Khoản 2 Điều 147 Luật nhà ở 2014: “Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó.”

Như vậy, Anh/Chị có thể thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho việc mua chính nhà ở đó.

Đồng thời, để thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp này cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 148 Luật Nhà ở 2014; điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại tổ chức tín dụng:

 • Có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư;
 • Có văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định;
 • Có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, trình tự, thủ tục thực hiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện thông qua 02 giai đoạn:

Giai đoạn 01: Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam với hồ sơ được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 26/2015/TT-NHNN:

 • Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở (bản gốc);
 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);
 • Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);
 • Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Giai đoạn 02: Đăng ký việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

Hồ sơ đăng ký (Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTNMT ngày 23/6/2016 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất):

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (mẫu đính kèm)

Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Phương thức nộp hồ sơ (Khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTNMT)
Nộp trực tiếp;

 • Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;
 • Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
 • Cơ quan nhận hồ sơ tại: ( Điều 29 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTNMT)
 • Văn phòng đăng ký đất đai;

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

Thẩm quyền đăng ký thế chấp: (Điều 5 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTNMT): Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả trong đó ghi đầy đủ các thông tin:Thời Điểm nhận hồ sơ (ngày, tháng, năm); thời hạn giải quyết hồ sơ; thời hạn trả kết quả; tên và chữ ký của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận từ chối nhận hồ sơ đăng ký và trực tiếp hướng dẫn để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện hồ sơ hoặc cấp

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn: (Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTNMT)

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả đối với các trường hợp đăng ký thế chấp ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Phí, lệ phí: Tùy theo quy định tại từng địa phương

Give a Comment