Những trường hợp cho thuê nhà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Những trường hợp cho thuê nhà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi:

Tôi thấy có thông tin về việc cho thuê nhà nếu có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân có đúng không? Tôi và chồng tôi cùng đứng tên trên giấy tờ thì nếu tính thuế thu nhập cá nhân thì tính thuế của 2 người hay 1 người?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cho thuê tài sản có mức doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản là 100 triệu đồng/năm trở xuống, thì cá nhân đó không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Như vậy, nếu hoạt động cho thuê nhà có doanh thu phát sinh trong năm dương lịch là 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân cho thuê nhà không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hoạt động cho thuê nhà có doanh thu phát sinh trong năm dương lịch là 100 triệu đồng trở lên thì cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, tại Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định:

Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Như vậy, căn nhà cho thuê là tài sản chung đứng tên của 2 vợ chồng là đồng sở hữu thì thuế thu nhập cá nhân được tính cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế nếu doanh thu của hoạt động cho thuê nhà từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Give a Comment