Nhượng quyền thương mại là gì?

Nhượng quyền thương mại là gì?

Câu hỏi

Điều kiện để công ty tôi thực hiện việc cho công ty khác lấy tên công ty tôi và công thức của công ty tôi để tiến hành kinh doanh nhưng vẫn là công ty tôi sở hữu được không?

Luật sư tư vấn:

Trước tiên với yêu cầu của bạn, bạn muốn công ty khác lấy tên của mình đề tiến hành hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động với tên đó cũng như vẫn sở hữu tên của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp của bạn có thể thực hiện hành vi trong thương mại đó là Nhượng quyền thương mại.

Luật thương mại 2005 định nghĩa nhượng quyền thương mại như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn có thể thực hiện việc nhượng quyền thương mại cho doanh nghiệp khác, doanh nghiệp được nhận nhượng quyền hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tổ chức kinh doanh do bên bạn quy đinh. Việc nhượng quyền này cũng gắn với việc nhượng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo….. và bên doanh nghiệp của bạn có quyền kiểm soát, trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Tuy nhiên không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng thực hiện được việc nhượng quyền này. Pháp luật cũng đặt ra những điều kiện danh cho các doanh nghiệp nhượng quyền và nhận nhượng quyền như sau:

Đối với doanh nghiệp nhượng quyền:

– Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

– Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

– Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền

– Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

Đối với doanh nghiệp nhận nhượng quyền:

– Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Có thể thấy, đối với doanh nghiệp nhượng quyền thương mại, pháp luật yêu cầu nhiều điều kiện hơn bởi vì nhằm đảm bảo hoạt động cho phía bên nhận nhượng quyền, hạn chế việc đem lại rủi ro cho bên nhận nhượng quyền cũng như đem lại phát triển cân bằng cho thị trường kinh doanh. Ngoài việc đáp ứng những điều kiện cơ bản của doanh nghiệp cho sự phát triển ổn định, trướng khi thực hiện nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước về nhượng quyền thương mại.

Give a Comment