Phân chia tài sản đất đai khi bố mẹ còn sống mà bán thì chia cho mọi thành viên trong gia đình thì chia như thế nào?

Phân chia tài sản đất đai khi bố mẹ còn sống mà bán thì chia cho mọi thành viên trong gia đình thì chia như thế nào?

Câu hỏi

Bố mẹ còn sống có 1 mẫu 8 đất,đất nông nghiệp có 9 người con,2 người con riêng ,7 người con chung ,7 người con chung thì có tên trong hộ khẩu ,hai người kia thì không. Nếu bán đất thì chia như thế nào 7 người con có tên trong hộ khẩu thì được chia như thế nào. 2 người con riêng có được chia không,nếu chia thì trên cơ sở nào?

Nội dung trả lời :

Ở trường hợp này, chúng ta cần phân biệt rõ việc tặng cho tài sản và việc thừa kế tài sản

Tặng cho tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 458. Tặng cho động sản

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.

Vậy trong trường hợp của bạn , ba mẹ bạn vẫn còn sống , nay quyết định bán tài sản thuộc sở hữu của mình để lấy một số tiền chia cho các con thì đây là hợp đồng tặng cho tài sản ( tiền) . Việc ba mẹ bạn cho ai với phần bao nhiêu là quyền của bố mẹ bạn và pháp luật không có quy ddinnhj bắt buộc phải tặng tài sản cho ai và không áp dụng quy định về hàng thừa kế trong trường hợp này .

Give a Comment