Pháp luật quy định như thế nào về việc bãi nhiệm Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Pháp luật quy định như thế nào về việc bãi nhiệm Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Hiện anh tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần, đang lảnh đạo Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên cách đây một tuần, sau khi Hội đồng quản trị mới điều chuyển anh tôi xuống làm Phó tổng giám đốc mà không vi phạm kỷ luật gì? Vậy cho tôi hỏi: hội đồng quản trị làm như vậy có đúng Luật doanh nghiệp 2014 không? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thảnh cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của anh bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
…”
Theo quy định trên, Hội đồng quản trị có quyền miễn nhiệm Tổng giám đốc của công ty cổ phần. Nếu anh bạn xét thấy căn cứ miễn nhiệm của anh bạn là không có căn cứ thì anh bạn có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị xem xét lại quyết định miễn nhiệm đối với anh bạn hoặc anh bạn có quyền làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment