Câu hỏi

Tôi bị tai nạn lao động vào ngày 20/11/2017, sau khi xảy ra tai nạn nhưng tôi không trình báo và lập biên bản ngay. Ngày 12/12/2017 tôi ổn định sức khỏe và đã đến về chế độ và đề nghị, nhưng công ty vẫn không đưa ra kết luận. Đến ngày 2/2/2018 công ty đã báo là “không làm được tai nạn lao động do đã quá thời gian.” Vậy xin hỏi bây giờ làm gì để được quyền lợi cho bản thân?

Trả lời tư vấn:

Trong trường hợp của bạn cần xác định công ty không giải quyết chế độ là do quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng hay quá thời hạn lập biên bản điều tra tai nạn lao động. Theo đó, nếu quá thời gian làm hồ sơ hưởng thì Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau. Cụ thể:

Điều 61. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 59 và khoản 1 Điều 60 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trường hợp giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi trả tiền trợ cấp chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của bản thân người lao động hoặc của thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất.

Như vậy, nếu quá thời gian nộp hồ sơ thì vẫn được giải quyết chế độ chỉ cần kèm theo hồ sơ hưởng và văn bản giải trình lý do chậm nộp cho cơ quan bảo hiểm để được giải quyết. Nếu công ty không xử lý thì bạn làm đơn khiếu nại gửi Phòng lao động thương binh và xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án để đảm bảo quyền lợi.

Trường hợp, công ty lấy lý do quá thời gian lập biên bản điều tra tai nạn lao động thì theo quy định của Luật này thì hồ sơ hưởng không bắt buộc phải có biên bản điều tra tai nạn lao động:

Điều 57 Luật An toàn vệ sinh lao động như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi khi công ty không giải quyết thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi Phòng lao động thương binh và xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết, buộc công ty thực hiện hoàn tất hồ sơ hưởng và giải quyết chế độ bồi thường cho bạn theo Luật định.