Quy định về cấp mẫu dấu mới cho doanh nghiệp

Quy định về cấp mẫu dấu mới cho doanh nghiệp

Câu hỏi

Công ty của tôi thành lập năm 2013 và mẫu con dấu được cơ quan công an cấp. Nay do mẫu con dấu đã mòn, không thể hiện rõ nội dung như tên, địa chỉ của doanh nghiệp và tôi muốn thay con dấu này. Công ty tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào để trả dấu?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 điều 44 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Như vậy, kể từ thời điểm luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình sức, số lượng con dấu và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Đồng thời nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trên Cổng thôn tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, để được công bố công khai. Ngoài ra, khi thực hiện thành công thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu thì công ty bạn cần phải thực hiện thủ tục trả con dấu cũ cho cơ quan công an.

Give a Comment