Quy định về con dấu của doanh nghiệp?

Quy định về con dấu của doanh nghiệp?

Trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp có thể có mấy con dấu?

Theo khoản 2 Điều 36 LDN thì: Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai.

Như vậy, một doanh nghiệp có thể có hai con dấu trong trường hợp cần thiết nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu.

Give a Comment