Quyền nuôi con sau ly hôn thuộc về mẹ hay cha?

Quyền nuôi con sau ly hôn thuộc về mẹ hay cha?

Câu hỏi

Quyền nuôi con sau ly hôn thuộc về ai?, thực tế Tòa án sẽ tùy theo độ tuổi của trẻ và điều kiện chăm sóc của cha mẹ để giải quyết người nuôi con; Tòa án luôn dựa trên cơ sở pháp luật để đảm bảo quyền lợi của trẻ em khi cha mẹ ly hôn.

Luật sư trả lời

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Dựa vào quy định trên, việc nuôi con sau khi ly hôn có thể dựa vào độ tuổi của con để xác định như sau:

– Nếu con dưới 36 tháng tuổi: trường hợp này pháp luật ưu tiên cho mẹ là người được quyền nuôi con. Tuy nhiên nếu trường hợp người cha cũng giành quyền nuôi con và chứng minh được người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ thỏa thuận cha là người nuôi thì trường hợp này cha hoàn toàn có quyền nuôi con.

– Nếu con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên đến dưới 7 tuổi: trường hợp này, quyền nuôi con giữa vợ và chồng là ngang bằng nhau, nếu như hai vợ chồng thỏa thuận được người trực tiếp nuôi thì Tòa án công nhận việc thỏa thuận; nếu giữa vợ và chồng có tranh chấp thì Tòa án căn cứ vào các yếu tố sau để phân xử quyền nuôi con:

+ Về khả năng kinh tế của vợ chồng

+ Về khả năng chăm sóc và quan hệ tình cảm giữa cha- con, mẹ- con

+ Về nơi cư trú ổn định

+ Hoàn cảnh gia đình của hai bên vợ chồng

+ Nhân thân của vợ và chồng…

Vì thế để có thể dành quyền nuôi con thì cha- mẹ có nghĩa vụ chứng minh những điều kiện có lợi của mình cho con.

– Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì quyền nuôi con sẽ theo nguyện vọng của con.

Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi và có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Give a Comment