Quyết định 13/QĐ-TTg đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

Quyết định 13/QĐ-TTg đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

Số hiệu: 13/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: 06/01/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

1. Quan điểm trong Quyết định 13/QĐ-TTg

a) Việc xây dựng và trin khai thực hiện Đề án phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn vi bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cần được tiến hành thưng xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

c) Phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong đó các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

d) Chủ động và kịp thi đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta.

đ) Kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

2. Mục tiêu trong Quyết định 13/QĐ-TTg

a) Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khi đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020

– Trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành trung ương; các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

– Trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và cấp tỉnh, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

– Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/13.QD-TTg.Asklaw.doc” text=”Download: Quyết định 13/QĐ-TTg” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

Give a Comment