Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt quyết định số 12/2014/QĐ-UBND quy định cụ thể về nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

– Phạm vi điều chỉnh

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND quy định cụ thể một số nội dung sau:

a) Hạn mức đất giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;

b) Quản lý, sử dụng đất ở;

c) Mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa;

d) Trình tự, cơ quan tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư;

đ) Trình tự, cơ quan tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

e) Trách nhiệm của các ngành, các cấp và người sử dụng đất.

Các nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

–  Đối tượng áp dụng

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai các cấp và các cơ quan có liên quan đến việc quản lý đất đai.

Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013.

Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/12_2014_QĐ-UBND_Asklaw.docx” text=”Download: quyết định 12/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

Give a Comment