Sai tên trên sổ đỏ phải làm thế nào?

Sai tên trên sổ đỏ phải làm thế nào?

Câu hỏi

Nhà tôi có mảnh đất thổ cư 200m2, mới làm sổ đỏ năm 2017. Đến hiện tại tôi mới phát hiện có sai sót về tên đệm của tên trên phần tên người sử dụng đất . Không biết đối với trường hợp này tôi có thể làm những thủ tục gì để đúng với tên thực sự của tôi được

Luật sư trả lời.

Khoản 1 Điều 116 Luật đất đai quy định:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính trên giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, việc sai sót tên đệm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp tại điểm a khỏan 1 Điều 116 Luật đất đai 2013, do đó bạn sẽ thực hiện thủ tục đính chính trên giấy chứng nhận. Do trong thư bạn không nói rõ sự sai sót này do lỗi của Văn phòng đăng ký đất đai hay do lỗi của bạn trong việc cung cấp thông tin. Nếu do lỗi của văn phòng đăng ký đất đai bạn sẽ nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đính chính. Còn trường hợp do lỗi của bạn thì ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có đơn đề nghị để được đính chính sai sót trên sổ đỏ.

Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Give a Comment