Sau khi ly hôn vợ có được phân chia nhà từ đường của bố mẹ chồng để lại không?

Sau khi ly hôn vợ có được phân chia nhà từ đường của bố mẹ chồng để lại không?

Câu hỏi

Sau khi ba tôi mất, có viết di chúc phân chia đất và nhà cho các anh chị em, cụ thể, tôi là con trai nên được một ngôi nhà để thờ cúng ông bà. Sau đó, tôi làm sổ đỏ, đứng tên tôi và xây lại ngôi nhà. Vấn đề là người vợ từ lâu không còn ở chung quay về, đòi bán ngôi nhà chia làm 4 (tôi, vợ và 2 người con chưa trưởng thành đang sống cùng tôi). Tôi muốn hỏi, nếu bây giờ ly hôn, ngôi nhà có bị chia đôi không ? Hoặc, nếu có gì bất trắc xảy ra với tôi, vợ tôi có thể bán ngôi nhà được không?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, nếu di chúc của ba bạn đảm bảo đủ điều kiện có hiệu lực theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, thì tài sản sẽ thuộc sở hữu của bạn theo di chúc, cụ thể:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Nếu cha bạn mất trước khi bạn kết hôn với vợ mình thì đương nhiên ngôi nhà thờ cúng là tài sản riêng của bạn. (không bao gồm nhà thờ cúng mới xây lại trong thời kỳ hôn nhân)

Nếu cha bạn mất sau khi bạn đăng ký kết hôn với vợ mìnhiêb thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng vì tài sản được thừa kế riêng trong thời hon nhân. Hơn nữa, bạn và vợ không có biên bản thỏa thuận đó là tài sản chung, bạn còn đi còn đi làm sổ đỏ đứng tên bạn, trường hợp của bạn thuộc khoản 1 điều 43 Luật hôn nhân và gia đình tài sản riêng của vợ, chồng khi được thừa kế riêng, cụ thể:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Đối với ngôi nhà được bạn xây dựng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung trừ khi bạn chứng minh được ngôi nhà được hình thành từ tài sản riêng theo khoản 2 Điều 43 Luật HN&GĐ 2015.

Khi ly hôn, thì tòa án sẽ không tiến hành phân chia đất, nhưng sẽ tiến hành chia nhà mới xây trên đất (bạn có thể thanh toán 1 khoản tiền nửa giá trị căn nhà cho vợ ) trừ khi bạn chứng minh được nhà được hình thành từ tài sản riêng.

Thứ hai, khi bạn xảy ra bất chắc, vợ bạn có đựơc bán ngôi nhà không: phải xét xem di chúc co điều kiên được hưởng di chúc không. Nếu có điều kiện chỉ được hưởng nếu không bán thì vợ bạn không bán được. Nếu không có di chúc của mà bạn xảy ra bất chắc thì bạn có thể để lại di chúc nêu điều kiện hưởng di chúc là vợ bạn không được bán. Trường hợp bạn không để lại di chúc thì vợ bạn cũng không có toàn quyền với tài sản thừa kế đó nên không bán được.

Give a Comment