So sánh về tài sản và quyền sở hữu giữa bộ luật dân sự 2005 và bộ luật dân sự 2015 ?

So sánh về tài sản và quyền sở hữu giữa bộ luật dân sự 2005 và bộ luật dân sự 2015 ?

Câu hỏi

So sánh, đối chiếu giúp em quy định về tài sản và quyền sở hữu giữa bộ luật dân sự 2005 và bộ luật dân sự 2015?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về tài sản:

Điều 163. Tài sản theo Bộ luật dân sự 2005

Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

Điều 105. Tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

Thứ hai, về quyền sở hữu

Điều 164. Quyền sở hữu – Bộ luật dân sự 2005

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản.

Điều 158. Quyền sở hữu – Bộ luật dân sự 2015
Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

Give a Comment