Sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả thù lao?

Sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả thù lao?

Câu hỏi

Theo quy định tại Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả thù lao trong các trường hợp nào?

Trả lời

– Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các bên thoả thuận;

– Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm trong các trường hợp nêu trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Và việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp nêu trên không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.

Căn cứ pháp lý:

Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Give a Comment