Câu hỏi:

Tôi đang làm thủ tục xây dựng khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 4E. Hạng mục tái định cư sử dụng vốn vay từ quỹ phát triển đất của tỉnh. Như vậy tôi có phải thực hiện các bước theo Luật đầu tư công không? Xin cảm ơn luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đầu tư của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư công 2014;

Luật đất đai 2013.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật đầu tư công 2014 có quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Luật đầu tư công 2014 có giải thích như sau:

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

Ngoài ra tại Điều 111 Luật đất đai 2013 quy định về quỹ phát triển đất như sau :

1. Quỹ phát triển đất của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn tài chính của Quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Theo như bạn trình bày, bạn đang làm thủ tục xây dựng khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng đường Quốc Lộ 4E và sử dụng vốn vay từ quỹ phát triển đất của Tỉnh. Do vậy, khi tiến hành dự án bạn cần phải tuân thủ các bước theo quy định của Luật đầu tư công 2014.